KPO:s försäljning översteg en miljard euro, rekordinsatser i tjänsterna


23.2.2023

Under 2022 ökade Handelslaget KPO:s försäljning betydligt och uppgick till 1 034,7 miljoner euro. Hela det operativa resultatet minskade bland annat till följd av nya investeringar och konsekvenserna av kriget i Ukraina. Inom dagligvaruhandeln hölls handelslagets prislöfte och dess resultat blev lägre än året innan, trots att antalet kunder, försäljningen och marknadsandelen ökade betydligt. Rese- och förplägnandsbranschen hade återhämtat sig snabbt efter coronapandemin och därför förbättrades dess försäljning och resultat avsevärt. Bilhandeln blev lidande av svårigheterna med leveranserna av nya bilar, varför dess försäljning och resultat var något lägre än året innan.

I fjol uppgick KPO:s momsbelagda försäljning till 1 034,7 miljoner euro (2021: 932,8) och omsättningen till 843,0 miljoner euro (2021: 757,6). Resultatet före skatt var 28,2 miljoner euro (2021: 33,8). KPO investerade 22,7 miljoner euro i utveckling av sitt servicenätverk. Det utbetalda beloppet av Bonus, återbäring av överskott, ränta på insatsen och betalningssättsförmån var rekordstort, 34,2 miljoner euro (2021: 31,4).

Jämfört med året innan ökade försäljningen med 101,9 miljoner euro, 10,9 procent. KPO:s momsbelagda försäljning var fördelad på följande sätt:

Dagligvaruhandel 56,6 %
Bränslehandel 19,5 %
Bilhandel 10,9 %
Bruksvaruhandel 7,9 %
Rese- och förplägnandshandel 3,8 %
Fastighetsaffärsverksamhet 1,2 %

I och med nya Prisma Liselund och till följd av att bränsleförsäljningen fick ett lyft ökade KPO:s markethandel med 11,9 procent jämfört med året innan och uppgick till 882,2 miljoner euro. Försäljningen i rese- och förplägnandsbranschen uppgick till 26,8 miljoner euro, en ökning med hela 66,5 procent. Försäljningen inom bilhandeln uppgick till 113,1 miljoner euro, en ökning med 2,6 procent jämfört med året innan.

Antalet anställda ökade

Efter öppnandet av Prisma Liselund ökade antalet anställda och uppgick till 2 070 i slutet av året. Dessutom gav KPO mer än 1 200 unga jobb i somras. Enligt Eezy Flows undersökning om arbetstillfredsställelsen var KPO en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland och nådde åter det högsta AAA-betyget i arbetsplatsundersökningen. Detta utmärkta resultat har möjliggjorts av satsningarna på arbetsförhållandena och arbetsredskapen samt på personalens arbetstrivsel och ork.

Ägarkunderna belönades med ett rekordstort belopp, 34,2 miljoner euro

År 2022 anslöt sig 5 488 medlemmar, eller ägarkunder, till KPO. Vid slutet av december var antalet medlemmar 129 161. Cirka tre fjärdedelar av hushållen inom KPO:s verksamhetsområde var ägarkunder hos KPO. Bonusen till ägarkunderna uppgick till 25,7 miljoner euro. Det utbetalda beloppet av Bonus, ränta på andelskapitalet, betalningssättsförmån och återbäring av överskott uppgick till sammanlagt 34,3 miljoner euro, i genomsnitt 265 euro per medlem.

Rekordbelöning även i år

KPO:s överskott före skatt uppgick till 28,2 miljoner euro (2021: 33,8 miljoner euro). Koncernens soliditet var 83,3 procent (2021: 83,2 procent). Av sitt resultat betalar KPO 4,9 miljoner euro i skatt.

”Efter att coronapandemin avtog något började kriget i Ukraina, vilket sorgligt nog gjorde 2022 till ett ovanligt år. Den brutala ryska invasionen och dess globala konsekvenser innebar också en turbulens i KPO:s verksamhet 2022. Våra affärsområden klarade sig dock av utmaningarna med ära, framför allt tack vare ägarkunderna som aktivt använde våra tjänster samt våra engagerade anställda. Ett stort tack till våra ägare, vår fantastiska personal, KPO:s förvaltning och alla våra samarbetspartner för det gångna året. Vi vill belöna våra kunder genom att återbetala ett rekordstort belopp, cirka 8,6 miljoner euro, av räkenskapsperiodens överskott till våra ägare. KPO:s styrelse föreslår för fullmäktigemötet i vår att KPO ska betala sina medlemmar både en ränta om 3 procent på andelskapitalet och 1,5 procent som återbäring av överskott för bonusköp i Handelslaget KPO. Belöningen till de medlemmar som handlar hos oss ökar ytterligare om fullmäktiges vårmöte godkänner förslaget”, säger verkställande direktör Kim Biskop.

En långsammare investeringstakt mellan toppåren

KPO investerade totalt 22,6 miljoner euro under 2022. Prisma Liselund, som öppnades framgångsrikt i slutet av mars, kan fortfarande betraktas som den mest betydande investeringen. I början av året färdigställdes också en affärsbyggnad på 3 000 m2 för Sotka och Asko på ABC:s tomt i Stenhaga. I övrigt var 2022 ett år för ändringar i affärslokalerna, grundliga förbättringar och interiörändringar i Sale-kedjan. Konceptförnyelsen av Sale-kedjan genomfördes i sammanlagt 18 Sale-butiker, och bland dessa förnyades kylanläggningarna samtidigt i butikerna i Kållby, Maxmo, Jeppo och ABC Heinolasvängen. Ändringen av Kodin Terra till Prisma Rauta krävde betydande ändringsarbeten i fastigheten och dessa genomfördes under hösten och fortsatte in på 2023. För Prisma Rauta byggdes också ett nytt lagerområde för byggprodukter. Under 2022 gjordes också flera mindre reparations-, ersättnings- och energiinvesteringar i butiksnätverket, och planeringen av stora investeringsprojekt för de kommande åren framskred.

Tjänster utvidgas även de närmaste åren

”Den ekonomiska utvecklingen i Finland och globalt 2023 är svår att förutse på grund av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina. Krigstillståndet påverkar tillgången och priserna på många råvaror, produkter och energi både direkt och indirekt. Trots det svåra allmänna ekonomiska läget ser KPO med tillförsikt på framtiden och fortsätter att satsa på förmånliga priser och på att ytterligare förbättra sitt servicenätverk. Att lyssna noggrant på kunderna och reagera snabbt på de föränderliga behoven framhävs i en situation där konsumenterna allt mer överväger hur de ska spendera sina pengar. Vi satsar särskilt i Vasaregionen där Original Sokos Hotel Royal, som KPO tog över i början av året, inklusive dess restauranger, kommer att renoveras helt under 2023–2024. Renoveringen av det största hotellet i Vasa sysselsätter hundratals personer under byggtiden och bidrar till tiotals nya arbetstillfällen när den blir klar. Som investering är renoveringen turistbranschens största satsning på åratal i Vasaregionen och påverkar också stadsbilden i Vasa centrum positivt. Vi inleder även ett byggande av en ny S-market i Sundom och planerar att påskynda också andra marketprojekt i vårt verksamhetsområde. Konceptförnyelsen av Sale-kedjan slutförs också under 2023”, säger Biskop.

Inköp från österbottniska företag för mer än 115 miljoner euro och många slags stöd för idrott och motion

”Välfärden i det egna verksamhetsområdet är ett livsvillkor för KPO. Därför syftar vi till att rikta så många inköp som möjligt i vårt område. Förra året köpte vi produkter och tjänster för mer än 115 miljoner euro av 2 400 företags- och samarbetspartner i österbottniska landskap. Motion, idrott och kultur i vårt verksamhetsområde stödde vi i sin tur med mer än 390 000 euro, till exempel genom våra program Supportrar och Ungt löfte”, säger Biskop.

Mer information: Kim Biskop, verkställande direktör