Förvaltningen


Handelslaget KPO:s förvaltnings- dvs. verksamhetsorgan är fullmäktige, revisorerna, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Varje förvaltningsorgan har sina noggrant avgränsade, i lag definierade uppgifter. Uppgifterna redovisas i Handelslaget KPO:s stadgar.

Fullmäktige
Handelslaget KPO:s fullmäktige har 70 ledamöter. I Handelslaget KPO utövar fullmäktige i av lag och stadgar föreskrivna ärenden den högsta beslutanderätten, som tillkommer ägarna. Fullmäktige väljs bland KPO:s medlemmar, dvs. ägarkunder, vid val som förrättas vart fjärde år. Ny fullmäktige valdes i början av året 2024. Nästa fullmäktigeval i Handelslaget KPO hålls år 2028.

Fullmäktiges medlemmar

Förvaltningsrådet
Handelslaget KPO:s förvaltningsråd har 21 ledamöter, av vilka fullmäktige väljer 19. De två resterande ledamöterna är representanter för de anställda i handelslaget. Till förvaltningsrådet ska i första hand väljas sådana medlemmar i KPO som har tillräcklig kännedom om administration och affärsekonomi och dessutom med hänsyn till att handelslagets verksamhetsområde och medlemskår ska representeras så opartiskt som möjligt i förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet har som synnerlig uppgift att övervaka Handelslaget KPO:s förvaltning och verksamhet som sköts av styrelsen och den verkställande direktören.

Förvaltningsrådets medlemmar

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för att Handelslaget KPO:s verksamhet är framgångsrik. I styrelsen sitter verkställande direktören och 5 styrelsemedlemmar som av förvaltningsrådet väljs för en period på ett kalenderår. Den verkställande direktören innehar posten som styrelsens ordförande. Styrelsen har som uppgift att omsorgsfullt främja Handelslaget KPO:s intressen och sköta dess angelägenheter enligt lagen om andelslag och handelslagets stadgar samt enligt anvisningar och beslut utfärdade av fullmäktige och förvaltningsrådet.

Revision
Revisorerna granskar enligt lag företagets bokslut, bokföring och förvaltning. Då de genomför granskningen skall de följa god revisionssed och Handelslaget KPO:s stadgar. KPO har en eller två revisor av vilka en måste vara enligt revisionslagen avsedd som CGR-revisor eller CGR-revisionssamfund samt en eller två revisorssuppleanter. Revisorn skall vara en person eller ett godkänt revisionssamfund. Revisorerna väljas vid fullmägtiges höstmöte.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, hos vilket CGR Mari Kaasalainen fungerar som huvudansvarig revisor, verkar som Handelslaget KPO:s revisor. Dessutom fungerar CGR Kim Järvi från Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab som revisorssuppleant.

Ledningsgruppen