KPO:s försäljning översteg 1,1 miljarder euro, rekordinvesteringar i servicenätverket


21.2.2024

Under 2023 ökade Handelslaget KPO:s försäljning betydligt och uppgick till 1 102,6 miljoner euro. Det operativa resultatet förbättrades något, främst tack vare de nya och renoverade marketenheterna och resebransch- och bespisningsverksamheten.

I fjol uppgick KPO:s momsbelagda försäljning till 1 102,6 miljoner euro (2022: 1 034,7) och omsättningen till 899,4 miljoner euro (2022: 843,0). Resultatet före skatt var 30,2 miljoner euro (2022: 28,2). KPO investerade ett rekordbelopp, 66,2 miljoner euro, i utvecklingen av sitt servicenätverk. Det utbetalda beloppet av Bonus, återbäring av överskott, ränta på insatsen och betalningssättsförmån var likaså rekordstort, det vill säga 37,8 miljoner euro (2022: 34,2).

Jämfört med året innan ökade försäljningen med 67,9 miljoner euro, det vill säga 6,6 procent. KPO:s momsbelagda försäljning var fördelad på följande sätt:

Dagligvaruhandel 58,9 %
Bränslehandel 16,9 %
Bilhandel 10,9 %
Bruksvaruhandel 7,6 %
Resebransch- och bespisningsverksamhet 4,8 %
Fastighetsaffärsverksamhet 0,9 %

KPO:s markethandel ökade med 6,0 procent jämfört med året innan och var 934,9 miljoner euro. Den främsta drivkraften bakom tillväxten var den förmånliga prisnivån, vars betydelse framhävs i en utmanande ekonomisk situation. Försäljningen i resebransch- och bespisningsverksamheten växte också tydligt. Den främsta orsaken till tillväxten var överföringen av affärsverksamheten i Original Sokos Hotel Royal till KPO i början av året, men tillväxten var också betydande i det jämförbara nätverket. Affärsområdets försäljning ökade med 43,2 procent och var 38,4 miljoner euro. Försäljningen inom bilhandeln, som var utmanande på grund av det allmänna ekonomiska läget, ökade med 5,7 procent till 119,5 miljoner euro.

En av regionens största arbetsgivare

Vid årets slut hade KPO 2 110 anställda. Dessutom gav KPO upp till 1 200 unga jobb i somras. Enligt Eezy Flows undersökning om arbetstillfredsställelsen var KPO en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland och nådde åter det högsta AAA-betyget i arbetsplatsundersökningen. Detta utmärkta resultat har möjliggjorts av satsningarna på arbetsförhållandena och arbetsredskapen samt på personalens arbetstrivsel och ork.

Ägarkunderna belönades med ett rekordstort belopp, 37,8 miljoner euro

År 2023 anslöt sig 6 812 medlemmar, eller ägarkunder, till KPO. Vid slutet av december var antalet medlemmar 132 676. Cirka tre fjärdedelar av hushållen inom KPO:s verksamhetsområde var ägarkunder hos KPO. Bonusen till ägarkunderna uppgick till 28,5 miljoner euro. Det utbetalda beloppet av Bonus, ränta på andelskapitalet, betalningssättsförmån och återbäring av överskott uppgick till sammanlagt 37,8 miljoner euro, i genomsnitt 285 euro per medlem.

Kännbar belöning också under det kommande året

KPO:s överskott före skatt uppgick till 30,2 miljoner euro (2022: 28,2). Koncernens soliditet var 81,8 % procent (2022: 83,3). Av sitt resultat betalar KPO 6,5 miljoner euro i skatt.

”År 2023 var tyvärr fortsättningen på en turbulent period under vilken vi har upplevt flera globala kriser och mänskligt lidande. Kriget i Ukraina och andra händelser i världen har också påverkat varje finländares vardag och ekonomi. Ökad inflation och höjda räntor har tärt på konsumenternas köpkraft och minskat konsumtionsefterfrågan inom flera sektorer. De ekonomiska utmaningarna har också avspeglats i KPO:s vardag, men våra affärsområden klarade dock av utmaningarna med ära, framför allt tack vare ägarkunderna som aktivt använde våra tjänster samt våra engagerade anställda. Jag vill rikta ett stort tack till våra ägare, hela vår underbara personal och KPO:s övriga intressenter för det gångna året”, säger Handelslaget KPO:s verkställande direktör Kim Biskop. ”KPO:s resultat under året återförs till vårt verksamhetsområde främst genom vårt pågående rekordstora investeringsprogram, men vi vill också belöna våra kunder genom att betala tillbaka cirka 4,5 miljoner euro av överskottet till våra ägare. KPO:s styrelse föreslår för fullmäktigemötet i vår att KPO ska betala sina medlemmar både en ränta om 3 procent på andelskapitalet och 0,7 procent som återbäring av överskott för bonusköp i Handelslaget KPO”, fortsätter Biskop.

Rekordinvesteringar i utvecklingen av tjänster

KPO investerade totalt 66,2miljoner euro under 2023. Årets största investering var den första delen av renoveringen av Original Sokos Hotel Royal, där hotellets tornbyggnad har renoverats och förnyats helt. Det renoverade hotellet öppnar nästa vecka och strax därefter börjar den andra delen av hotellprojektet i Central-byggnaden. Förra veckan öppnades även en helt ny S-market i Sundom i Vasa och under våren invigs även Vasas nya Sokos-varuhus. Prisma Hemstrand genomgick en stor renovering av varuhuset och kyltekniken, och renoveringen av fasaderna påbörjades också. Byggandet av en ny S-market inleddes i Kaustby och en omfattande renovering av Prisma inleddes också i Karleby. Konceptförnyelsen av hela Sale-kedjan slutfördes och dessutom gjordes ett flertal andra investeringar, såsom ändringar i affärslokaler, totalrenoveringar och energiinvesteringar.

Den snabba investeringstakten fortsätter även under de närmaste åren

”Den ekonomiska utvecklingen under 2024 förutspås bli trög. Finlands ekonomi har gått in i en recession, men redan mot slutet av året väntas en skör tillväxt tack vare avtagande inflation, sjunkande räntenivåer och köpkraftens utveckling. Trots de försiktiga prognoserna ser KPO med tillförsikt på framtiden och fortsätter att satsa på förmånliga priser och utveckling av servicenätverket. Årets största enskilda investering är den andra delen av renoveringsprojektet Original Sokos Hotel Royal. Renoveringen av det största hotellet i staden och de österbottniska landskapen sysselsätter hundratals personer under byggtiden och har redan nu skapat över femtio nya arbetsplatser. Som investering är renoveringen turistbranschens största satsning på åratal i Vasaregionen och påverkar också stadsbilden i Vasa centrum positivt”, säger Biskop. ”Utöver detta bygger vi en ny S-market i Kaustby och bereder även andra marketprojekt inom vårt verksamhetsområde. Inom bilbranschen inleder vi byggandet av en ny Toyota-butik för Autoliike Nystedt Bilaffär i Stenhaga i Vasa. Investeringarna inom resebransch- och bespisningsverksamheten fortsätter också, då vi påbörjar det mer detaljerade planeringsarbetet för det nya hotellet som ska byggas i Karleby. Som det ser ut nu inleds arbetet för att bygga hotellet under 2025”, fortsätter Biskop.

Inköp från österbottniska företag för mer än 110 miljoner euro och många slags stöd för motion och kultur

”Välfärden i det egna verksamhetsområdet är ett livsvillkor för KPO. Därför strävar vi efter att göra så många inköp som möjligt i vårt område. Förra året köpte vi produkter och tjänster för mer än 110 miljoner euro av 2 400 företags- och samarbetspartner i österbottniska landskap. Motion, idrott och kultur i vårt verksamhetsområde stödde vi i sin tur med mer än 450 000 euro, till exempel genom våra program Supportrar och Ungt löfte”, säger Biskop. Evenemangen KPO Kesärieha och KPO Ice Skating fick nästan 8 500 barn att röra på sig under året och tack vare att evenemangen var så populära är planen att anordna ännu fler evenemang 2025.

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör, 040 577 0821
Matti Laukka, ekonomidirektör, 0400 348 777