KPO minskade sina klimatutsläpp med 70 %


11.11.2021

Handelslaget KPO:s verksamhet gav år 2020 upphov till totalt 4 890 ton koldioxid. KPO:s kolutsläpp minskade med 46 procent från år 2019. Utsläppen har minskat med hisnande 70 procent från år 2015 till 2020, vilket motsvarar kolutsläppen från 2 500 eluppvärmda egnahemshus. KPO har som mål att ha minskat utsläppen med 90 procent år 2030.

Det är övergången till förnybar el som är den centrala orsaken till den snabba minskningen av kolutsläpp. Elen som KPO:s fastigheter konsumerar är till 100 % förnybar energi. Dessutom har KPO redan i åratal satsat på att minska energiförbrukningen. Man har lyckats minska förbrukningen med 20 % från år 2016 bland annat genom att i butikerna investera i LED-belysning, energieffektiva och miljövänliga kylinventarier och bergvärme.
Handelslaget KPO har som mål att år 2025 vara kolnegativt, dvs. ta mer kol ur atmosfären än det tillför dit. Utom minskade utsläpp kräver uppnåendet av målsättningen att de resterande utsläppen kompenseras med olika kolbindande projekt.

”Vi strävar ständigt till mer hållbar affärsverksamhet, och kolneutralitet är för oss ett långsiktigt mål som vi når i etapper. ”Solkraftverket, som byggs i anslutning till ny Prisma Liselund i Vasa och som ska producera en elmängd som motsvarar närmare 20 % av energin som stormarknaden behöver, är ett bra exempel på möjligheterna som förnybara energikällor erbjuder. För närvarande finns det solpaneler på taket över S-marketarna Lappajärvi, Storkyro och Halkokari Karleby. KPO fortsätter installera solelanläggningar på sina verksamhetsställen med en takt på 3–5 anläggningar per år”, berättar Kim Biskop, vd KPO.

”Dessutom testar vi just nu – som en av de första i Finland – hybridfilter som jämnar ut elens kvalitet på två av våra Prismaenheter. Sedan sommaren 2021 har de minskat elförbrukningen vid Prismaenheterna med 4 %, så vi kommer säkert att installera dem på fler av våra fastigheter framöver”, fortsätter Biskop.

Utöver sina egna klimatåtgärder har KPO och den övriga S-gruppen utmanat sina varuleverantörer att delta i kampanjen Big Deal, med målsättningen att minska kolutsläppen med totalt en miljon ton. Över etthundra företag har redan tagit emot utmaningen.

Mer information:
Handelslaget KPO
Kim Biskop, verkställande direktör