Handelslaget KPO är en av de största skattebetalarna i de österbottniska landskapen


30.11.2020

Handelslaget KPO är i den österbottniska landskapen en av de största privata arbetsgivare och en av de största skattebetalarna i Mellersta Österbotten. KPO-Koncernen, med huvudsäte i Karleby, uppvisade för 2019 en försäljning inklusive moms på 851,3 miljoner euro och betalade 5,4 miljoner euro i samfundsskatt, vilket är över 12 % av alla samfundsskatter i Mellersta Österbotten. KPO:s skatteavtryck, dvs. totalbeloppet av skatteintäkterna och avgifterna av skattenatur som företaget genererade till samhället år 2019, uppgick till 143,7 milj. €. KPO har figurerat på listan över de största skattebetalarna i området i många år.

KPO:s skatteavtryck 2019 Milj. €
Förskottsinnehållningar och arbetsgivaravgifter 22,2
Redovisade förskottsinnehållningar av löner 9,8
Pensionsförsäkringsavgifter 12,0
Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter 0,4
Inkomst- och förmögenhetsskatter 6,8
Inkomstskatt från samfund 5,4
Fastighetsskatt 1,4
Indirekta skatter 114,8
Redovisad mervärdesskatt 13,3
Elskatt 1,2
Bränsleaccis 56,6
Alkoholskatt 18,5
Tobaksskatt 17,8
Bilskatt 7,2
Skatter totalt 143,7

KPO:s ägare är till övervägande delen österbottniska privatpersoner, och resultatet av företagets verksamhet återgår därför som nytta till handelslagets verksamhetsområde. Handelslagets investeringar uppgick år 2019 till totalt 23,6 miljoner euro, och riktades nästan helt till objekt i österbottniska landskap. Anskaffningarna styrs också i så stor utsträckning som möjligt till det egna verksamhetsområdet – KPO köper årligen varor och tjänster till ett värde av över 100 miljoner euro av 2 400 olika samarbetspartner.

KPO är en viktig sysselsättare som år 2019 hade i genomsnitt över 1 600 anställda, som fick totalt 50,3 miljoner euro i löner. Handelslaget KPO har dessutom erbjudit i snitt 1 200 unga sommarjobb, och betalar därför varje år lön till nästan 3 000 personer.

Livskraften i KPO:s verksamhetsområde understöddes också av de 25,2 miljoner euro som ägarkunderna fick i form av bonus, tankningsbonus, betalningssättsförmån, utdelning av överskott och ränta på andelskapitalet. År 2019 stödde KPO sport, idrott och kultur direkt i sitt område med 400 000 euro.

”KPO har 126 000 i huvudsak österbottniska ägare; vi är alltså ett företag ägt av österbottniska familjer. Att producera goda tjänster och förmåner för sin ägarkår är grunden för KPO:s existens. Därför strävar vi också efter att genom investeringar, inköp, sysselsättning, utbildning och stöd till kulturen skapa välstånd i de österbottniska landskapen. Jag upplever att KPO som ett stort företag kan bidra även konkret till livskraften i vårt verksamhetsområde, säger Handelslaget KPO:s verkställande direktör Kim Biskop.

Mer information: Kim Biskop