Handelslaget KPO medverkar när S-gruppen sänker temperaturen på över tusen verksamhetsställen och är berett att minska sin elförbrukning vid de största förbrukningstopparna


21.9.2022

KPO förbinder sig tillsammans med S-gruppen att ta sitt ansvar i det riksomfattande energispartalkot. KPO medverkar när S-gruppen sänker temperaturen med en grad på över tusen verksamhetsställen. Dessutom är KPO berett att minska elförbrukningen vid de största riksomfattande förbrukningstopparna klockan åtta på morgonen och klockan fem på kvällen. Även personalen deltar i arbetet med att komma på idéer på energispartips.

S-gruppen sänker temperaturen på inneluften med en grad permanent på över tusen av sina verksamhetsställen runt om i Finland när uppvärmningssäsongen börjar. Per verksamhetsställe innebär detta en minskning av energiförbrukningen för uppvärmning med upp till fem procent. Sett till hela affärsgruppen motsvarar detta den årliga elförbrukningen i drygt 800 eluppvärmda egnahemshus.

KPO tillsammans med S-gruppen är berett att minska elförbrukningen på ett förutseende sätt och medverkar på så sätt till att förebygga eventuella riksomfattande förbrukningstoppar. Effekttoppar i elförbrukningen infaller vanligen klockan åtta på morgonen och klockan fem på kvällen. S-gruppen förbinder sig att sänka luftflödet i ventilationen till minimi och minska belysningen vid effekttoppar. De nya energisparåtgärderna genomförs i fastigheter där det är tekniskt möjligt, S-gruppen styr systemen och åtgärderna inte har någon betydande inverkan på arbetet eller verksamheten i lokalerna.

KPO har investerat i smart energiförbrukning och i S-gruppens egen förnybara energi redan i många år. Bland annat systematiska investeringar i energieffektiva kylanläggningar har gett avsevärda energibesparingar. Kylanläggningarna ingår i ett större tekniskt system, som inte endast ger elbesparingar utan också möjligheter att utnyttja spillvärme i fastigheter. I energispartalkot behövs det nu snabba och tillräckligt effektiva nya metoder uttryckligen för att jämna ut förbrukningstopparna.

Även KPO:s personal utmanas att delta med egna idéer och tips i det gemensamma energispartalkot.

S-gruppens energiförbrukning har minskat med över 40 procent sedan 2010 – tack vare kallskåp, LED-lampor och användning av spillvärme

KPO har vid sidan av S-gruppen redan i många år gjort avsevärda investeringar i att effektivisera energiförbrukningen och öka andelen egen förnybar energi. El som produceras med S-gruppens egen förnybara energi, dvs. vind- och solkraft, täcker nu nästan hela affärsgruppens elförbrukning.

Energibesparingar görs genom att man har övergått till kylanläggningar som har dörrar och som använder ett mer miljövänligt köldmedium, installerat LED-belysning och använder värmepumpar, solpaneler och jordvärmelösningar. Dessa åtgärder har haft stor inverkan på butikernas energieffektivitet. Dessutom värms allt fler butiker upp med hjälp av spillvärme från kylanläggningarna. Man har också strävat efter att göra sig av med enskilda energislukande kylanläggningar.

Satsningarna på förnybar energi och energieffektivitet är en del av klimatåtgärderna, och KPO:s och hela S-gruppens mål är att den egna verksamheten ska vara koldioxidnegativ 2025.

Mer information:
Fastighetsdirektör Mika Mikkola
Ekonomidirektör Matti Laukka